Algemene voorwaarden Van Gogh Productions.

 

1. Opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. Het ontbreken en/of intrekken van enige vergunningen of ontheffingen is voor rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht.

2. Opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop van het optreden, met name door tijdig zodanig maatregelen te treffen als voor de veiligheid van de Drive in en het personeel nodig is, staat in veiligheid van de Drive in, aanwezige apparatuur of welke andere vorm van de inventaris dan ook, dat de show al dan niet tijdelijk wordt onderbroken en/of beŽindigd, houdt de verhuurder niettemin recht op de volledige overeengekomen contractsom.

3. Indien de drive-in op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats van het optreden zal kunnen zijn, zal de verhuurder zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever.

4. In geval de verhuurder als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen. De verhuurder zal desnoods een vervangende drive-in regelen. De eventuele meerkosten komen voor rekening van de verhuurder. In geen geval kan opdrachtgever aanspraak maken op enige vergoeding ontstaan door andere inkomstenderving.

5. Opdrachtgever zal de hem toegezonden bevestiging/overeenkomst binnen 7 dagen aan de verhuurder retourneren. Tenzij men dit schriftelijk anders is overeengekomen. Bij het in gebreke blijven bij nakoming van dit artikel uit de overeenkomst heeft de verhuurder het recht deze overeenkomst alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen als vervallen te beschouwen. Een vervallen overeenkomst zoals in dit artikel bepaald kan op geen wijze voor de opdrachtgever grond vormen voor enige schadevergoeding.

6. Annulering van een overeenkomst door opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in geval van overmacht, door de opdrachtgever ten genoegen aan verhuurder aan te tonen. In alle andere gevallen dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan verhuurder te voldoen: 30% van het overeengekomen totaalbedrag, binnen 14 dagen 50% van het overeengekomen totaalbedrag, binnen 7 dagen 75% van het overeengekomen totaalbedrag, binnen 48 uur 100% van het totaalbedrag. Een rekening volgt nadat men bekend heeft gemaakt te willen annuleren.

7. De rekening dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan op rekening van verhuurder.

8. Opdrachtgever verleent toestemming aan verhuurder voor het maken c.q. doen maken van reclame voor tijdens de show, tenzij uitdrukkelijk formeel anders overeengekomen. Hetzelfde geldt voor het maken van fotoís van het feest en het plaatsen hiervan op de website.

9. Opdrachtgever staat borg voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

10. De prijsstellingen omschreven in de aangeleverde offertes c.q. prijslijsten zijn vrijblijvend in euroís.

11. De algemene voorwaarden van Drive-in-Show Van Gogh Productions zijn op ieder verhuurovereenkomst c.q. bevestiging van toepassing.